Skip to main content

Adatkezelési tájékoztató

 1. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

TomorrowGuide Bt. (1093 Budapest, Vámház krt. 9., 3/10/A, a továbbiakban Szolgáltató vagy Adatkezelő) mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi szabályozásaiban meghatározott elvárásoknak. Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti a felhasználókat. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését.

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő tiszteletben tartja a Felhasználó személyes adatok védelméhez fűződő jogait, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. Szolgáltató (Adatkezelő) az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 1. AZ ADATKEZELÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA, ELVEI ÉS JOGALAPJA

Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amiről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Szolgáltató részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi C. törvény a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi CL. törvény az adózás rendjéről;
 • évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény;
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény;
 • évi LIII. törvény a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

Az Adatkezelő az alábbi alapelveket követi:

 • A Személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.
 • A Személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.
 • A Személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.
 • A Személyes adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az Érintett azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.
 • Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt Személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.
 1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI
 • Név: TomorrowGuide Bt.
 • Székhely: 1093 Budapest, Vámház krt. 9., 3/10/A
 • Nyilvántartásba vette: Budapest Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Cégjegyzékszáma: 01-06-795815
 • Adószám: 27944422-1-43
 • Telefonszám: +36 30 5561009
 • Email: tomorrowguide@gmail.com
 1. AZ ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSI HELYEI

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók), a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyrészt az internetes kapcsolat felvételével összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben. Másrészt Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk, vagy élni kíván valamely szolgáltatásunkkal.

Szerver- és tárhelyszolgáltató (honlap-üzemeltetés): Webinside Style Kft., 1214 Budapest, Orion u. 5. 1/12. Email: info@netpr.hu.

 1. ALAPFOGALMAK

 

 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett, felhasználó”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • Profilakotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 • Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 • Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 • Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság, naih.hu.
 1. KEZELT SZEMÉLYES ADATOK CÉLJA, KÖRE, IDŐTARTAMA, JOGALAPJA

Jelen fejezet rendelkezései mindazon Felhasználó személyes adatainak a kezelésére kiterjed, akik az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe veszik.

6.1. Adatkezelés általános célja és jogalapja

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, szükséges mértékben, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Adatkezelő belső utasításokban szabályozta, hogy csak az adatkezelési cél elérésében közreműködő, ahhoz szükséges címzettek kezeljék az adatokat. Adatkezelő a Személyes adatokat jogos érdekből kezeli az alábbi esetekben:

 • szerződéskötési szándék (könyvvásárlás, szolgáltatás igénybevétele),
 • szerződés teljesítése (könyv szállítása, szolgáltatás létrejötte),
 • informatikai rendszereink védelme és a weboldal biztonságos működése miatt.

Adatkezelő a Személyes adatokat törvényi előírás alapján kezeli az alábbi esetekben: számlázási, számviteli, könyvviteli kötelezettségek teljesítése.

Adatkezelő a Személyes adatokat a Felhasználó kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezeli az alábbi esetekben:

 • Hírlevél küldése;
 • Kapcsolattartás – webes felületen a Felhasználó által kezdeményezett megkeresések megválaszolása;
 • Marketingcél, látogatói szokások rögzítése, gyűjtése; anonim felhasználóazonosítók (cookie vagy süti) alkalmazása során.

6.2. Kezelt személyes adatok köre, jogalapja, időtartama

JOGOS ÉRDEK ALAPJÁN KEZELT ADATOK

 • Az adatok köre: A Felhasználó neve, email-címe, telefonszáma, postázási címe, számlázási címe, esetlegesen a kapcsolattartó adatai (ügyféladatok);
 • Adatkezelés célja: szerződés, szolgáltatás teljesítése;
 • Az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) b) pontja, azaz „az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges”;
 • Adatkezelés időtartama: a jogos érdek megszűnése vagy a kapcsolódó törvényi előírás (Ptk. 6:22 §) szerint 5 év;
 • Az adatok köre: A Felhasználó IP-címe;
 • Adatkezelés célja: Az informatikai rendszer védelme és a weboldal biztonsága;
 • Az IP-cím azonosítására és tárolására az informatikai rendszereink védelme és a weboldal biztonságos működése miatt van szükség. A weboldal elleni esetleges rosszindulatú tevékenységekkel szembeni védelmet részben az biztosítja, hogy naplózzuk a weboldal működését és ebben a naplóban listázzuk azokat az-IP címeket, ahonnan kérés indult a szervereinkre. Ha egy IP-címről a weboldal biztonságos működését megzavaró tevékenységet észlelünk, akkor tiltólistára tesszük azt. Egy esetleges rosszindulatú tevékenység elhárítása és jogi úton történő rendezése ennek segítségével történik;
 • Adatkezelés időtartama: Az utolsó látogatásától számított 60 napon belül.

TÖRVÉNYI ELŐÍRÁS ALAPJÁN KEZELT ADATOK

 • Az adatok köre: számviteli bizonylatok adatai;
 • Adatkezelés célja: számlázási, számviteli, könyvviteli kötelezettségek teljesítése;
 • Adatkezelés időtartama: a vonatkozó törvényben előírt ideig.

ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÁSSAL KEZELT ADATOK

 • Az adatok köre: név, email-cím, telefonszám, az ügyfél által rendelkezésre bocsátott személyes adat. Amennyiben online veszi fel velünk a kapcsolatot, akkor a kötelezően megadandó és a kezelt adatok: név és email cím;
 • Adatkezelés célja: kapcsolattartás, hírlevél küldése;
 • Adatkezelés időtartama: leiratkozásig;
 • Az adatok köre: Weboldalon eltöltött idő kezdő és befejező időpontja és aktivitására vonatkozó adatok, illetve böngésző és az operációs rendszer típusa a Weboldal használata során;
 • Adatkezelés célja: marketingcélú;
 • Adatkezelés időtartama: az alkalmazott (technikai vagy opcionális) süti élettartamának lejártáig, vagy a süti Felhasználó általi törléséig.

6.3. Technikai adatok

Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Szolgáltató által fenntartott Honlaphoz bárki személyes adatai közlése, valamint kiléte felfedése nélkül hozzáférhet, szabadon és korlátozásmentesen szerezhet információkat a Honlapon tárolt valamennyi tartalomból.

A Honlapon szereplő linkek egy része más által üzemeltetett honlapokra vezethet, azok tartalmáért azonban Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal bármely, ezen információk használatából eredő kár bekövetkezése esetén.

Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és
 • teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

6.4 Egyéb információk

Amennyiben személyes szolgáltatásainkat igénybe veszi (pl konzultáció, csoportos foglalkozás), ha egyéb adatok kezelése lenne szükséges, személyes tájékoztatást kap erről és külön adatkezelési tájékoztatót ír alá személyesen a Szolgáltatóval.

 1. COOKIE-K (SÜTIK)

Az Adatkezelő tájékoztatja a Weboldalra látogatókat, hogy a Weboldal használatával adatgyűjtés és adatkezelés az anonim Felhasználóazonosítók (cookie vagy süti) alkalmazásával és azok Felhasználó általi elfogadásával valósul meg. A cookie-k lényegi ismertetőit az alábbiakban foglalja össze az Adatkezelő: A cookie egy rövid szöveges fájl, amit a webszerverünk elküld az Ön eszközére (legyen szó bármilyen számítógépről mobiltelefontról vagy tabletről). Vannak ideiglenes (munkamenet) cookie-k, amelyek automatikusan törlődnek az eszközéről, amikor bezárja a böngészőt, és vannak hosszabb élettartamú cookie-k, amelyek hosszabb ideig maradnak az Ön eszközén (ez függ az Ön eszközének beállításától is). A sütik feladata:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online;
 • tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak;
 • remarketing eszközként funkcionálnak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Miért használunk cookie-kat?

A cookie-kat elsősorban az Ön kényelme érdekében alkalmazzuk. A cookie-kon keresztül tudjuk megérteni az Ön böngészési és vásárlási szokásait, hogy releváns termékeket tudjunk ajánlani, vagy megjegyezzük a beállításait, de a cookie-k segítenek abban is, hogy meg tudjuk jegyezni, mi van a kosarában. A cookie-k használatával tudunk gyűjteni olyan kötegelt (nem személyes) adatokat, amellyel meg tudjuk határozni, hogy oldalunknak melyek a népszerű aloldalai, termékei, így tudjuk tovább fejleszteni az oldalt úgy, hogy a látogatóink igényeinek megfeleljen. A cookie-k segítségével tudunk célzott hirdetéseket is alkalmazni, hogy az Önnek megfelelő hirdetéseket lássa leginkább. Lényeges, hogy az oldalunkon használt cookie-kban nem tárolunk semmilyen azonosítót vagy jelszót.

Milyen cookie-kat használunk?

 • rendszerünk egy ci_session nevű sütit használ a munkamenet biztosításához;
 • egy csrf_token nevű sütit a biztonsághoz;
 • egy cpm_cookie nevű sütit a beállításokhoz.

Hozzájárulás:

Amennyiben nem tiltja le a cookie-k használatát a fent jelzett módokon, Ön elfogadja, hogy az oldalunk böngészésével cookie-kat tároljunk az eszközén. Amennyiben letiltja azokat, kérem vegye figyelembe, hogy az oldalunkon nem biztos, hogy minden funkció elérhető lesz, illetve az oldal teljesítménye is gyengülhet.

 1. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS, AZ ADATOKAT MEGISMERŐK KÖRE

Az Adatkezelő a Személyes adatok kezeléséhez alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe a megjelölt tevékenységekre:

 

Adatfeldolgozó Végzett tevékenység
Webinside Style Kft. Tárhelyszolgáltatás, levelezés
KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, számláz.hu számlázó program Számlázási rendszer, adatfeldolgozó
SimlpePay, OTP Mobil Kft. Online fizetési szolgáltatás
FoxPost Zrt. Szállítmányozás

 

Adatkezelő az adatokat következő címzetteknek továbbítja még:

 • Adatkezelő ügyfélkiszolgálással, kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, megbízottjai. Rájuk is vonatkozik az adatkezelési és titoktartási szabályozá
 • Könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói. Rájuk is vonatkozik az adatkezelési és titoktartási szabályozá
 • Kréné rendelő, személyes átvétel lehetősé Rájuk is vonatkozik az adatkezelési és titoktartási szabályozás.
 1. AZ ÖN JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

Az érintett (Felhasználó) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog

Szolgáltató megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15– 22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A Felhasználó hozzáféréshez való joga

A Felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga

A Felhasználó kérheti a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

A Felhasználó az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga

A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

A Felhasználó jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga

A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Bírósághoz fordulás joga

A Felhasználó a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Adatvédelmi hatósági eljárás: panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 1 3911400
 • Fax: +36 1 3911410
 • Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: http://www.naih.hu
 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Szolgáltató (Adatkezelő) a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Első változat életbelépése: 2022. 03. 31.

Hatályos visszavonásig és/vagy módosításáig.