Skip to main content

Általános Szerződési Feltételek

I. Szolgáltató

I.1. A www.tomorrowguide.hu online áruházat és weblapot a TomorrowGuide Bt. üzemelteti (a továbbiakban: Szolgáltató).

I.2. A Szolgáltató székhelye: 1093 Budapest, Vámház krt. 9., 3/10/a; adószáma: 27944422-1-43

I.3. Ügyfélszolgálat: TomorrowGuide Bt. levelezési címe: 1093 Budapest, Vámház krt. 9., 3/10/a; az Vásárlószolgálat email-címe: webshop@tomorrow.hu

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) a TomorrowGuide Bt. – TomorrowBooks (székhelye: 1093 Budapest, Vámház krt. 9., 3/10/a; adószáma: 27944422-1-43; webshop@tomorrowguide.com, +36305561009; a továbbiakban Szolgáltató) és a TomorrowGuide Bt. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő vásárló (a továbbiakban Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Vásárló a továbbiakban együttesen Felek).

A szerződés nyelve magyar, a szolgáltatás területe Magyarország, a határokon belül. A webshop működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

II. Általános tudnivalók a webáruház működéséről

II.1. A webáruház terméke(i) megrendelhető(k) az internetes áruházban, elektronikus úton. A rendeléssel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató elektronikus úton vagy emailben adja meg a Vásárlók részére.

II.2. A webáruház árukészlete naprakészen van nyilvántartva, de amennyiben a megrendelt termék mégsem áll rendelkezésre bizonyos kifutó termék(ek) esetében, a Vásárlót haladéktalanul értesíti a Szolgáltató, és amennyiben előre kifizetett termékről van szó, az előre kifizetett ellenértéket Szolgáltató 5 napon belül visszautalja Vásárlónak.

II.3. A leadott rendelés(ek)től való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet tartalmazza.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül 8 napon belül, csak sértetlen terméknél.
Elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával, emailben (info@tomorrowguide.hu) vagy postai úton a Szolgáltató címére (1093 Budapest, Vámház krt. 9., 3/10/a) küldje, gyakorolhatja.
A vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
Elállás esetén Vásárló – saját költségére − köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül a Szolgáltató címére (1093 Budapest, Vámház krt. 9., 3/10/a) visszaküldeni. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk. A határidő betartottnak minősül, ha a vásárló a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
Az elállást (a termék beérkezését) követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a termék megrendelésekor hatályos szállítási költséget is.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.
A vásárló felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

II.4. A megrendelt termékekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatosságot és termékszavatosságot vállalunk.

Ha a megrendelt termék hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt díjmentesen kicseréljük. Ha a cserére nincs módunk, úgy a vásárló választása szerint árengedményt adunk, vagy a vásárló a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését.
Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs.
A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igény nem érvényesíthető.
A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.
Kellékszavatosság helyett a vásárló a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a vásárló kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a vásárlónak kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.
A TomorrowBooks/TomorrowGuide Bt. mindent megtesz azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 vagy 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak.

II.5. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A békéltető testületek elérhetősége: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

III. A tomorrowguide.hu webáruház gyakorlati működése

III.1. A jelen ÁSzF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.tomorrowguide.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: TomorrowBooks webshop) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSzF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A TomorrowBooks wehshopban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény (Ektv.) szabályozza azzal, hogy a jelen ÁSzF-fel mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.

III.2. A TomorrowBooks wehshopban történő vásárlás az elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSzF-ben meghatározott módon.

III.3. A TomorrowBooks webshop szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSzF-ben foglaltakat.

III.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a kiszállításig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikus levélben van lehetőség. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre.

III.5. Ügyfélszolgálat: TomorrowGuide Bt. Ügyfélszolgálati iroda helye: 1093 Budapest, Vámház krt. 9., 3/10/a; az Vásárlószolgálat email-címe: webshop@tomorrowguide.com

IV. Vásárlás

IV.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a konkrét árucikk nevéből, illetve leírásából lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, Vásárlószolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Amennyiben a TomorrowGuide webshopban található bármely áru minőségével, kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon Vásárlószolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az I.3 és III.5. pontban találja.

IV.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót (5%) már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

IV.3. A TomorrowBooks webhshopról megrendelhető termék(ek) árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát a Vásárló számára kedvezőtlenül nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a TomorrowBooks webshop felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0 vagy 1 Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

IV.4.A vásárlás folyamata

4.1. A Webshopban a kiválasztott terméket megnyitva a Megrendelem gombbal lehet indítani a vásárlási folyamatot.
4.2. A vásárláshoz nincs szükség regisztrációra, elég az űrlapon a vásárlói adatokat kitölteni. A hiánytalan kitöltést a weboldal ellenőrzi, hiba esetén hibaüzenetet ír ki.
4.3. Fizetési és szállítási mód választása a megrendelés folyamán a honlapon található űrlap, illetve a szállító partner oldalára átirányítva, a partner által felkínált lehetőségek közül lehetséges. Az esetlegesen felmerülő pluszköltséget a weboldal automatikusan jelzi.
4.4. Az ÁSzF elfogadása után történik a vásárlás rögzítése. A Vásárló 24 órán belül visszaigazoló levelet kap a megadott email-címére.

IV.5. Szolgáltató a megrendelést csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Vásárló valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

IV.6. A Vásárló a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

IV.7. Szolgáltató a Vásárló vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Vásárlónak a vásárlást elektronikus úton (emailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárló részére nem érkezik meg, a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Vásárló bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

IV.8. Amennyiben a rendelést a Szolgáltató mégsem tudja a rendelésben feltüntetett mennyiségben teljesíteni, úgy a Szolgáltató módosítja a rendelésben szereplő tételek mennyiségét az elérhető mennyiségre, és erről a Vásárlót emailben vagy telefonon értesíti. Az így módosított rendelés mindaddig nem lép érvénybe, míg a Vásárló azt vissza nem igazolja. Amennyiben a Vásárló a módosításra 48 órán belül nem reagál, a rendelése törlésre kerül. A visszaigazolt rendelést a következő 5 munkanapon belül a Vásárlónak kiszállíttatjuk, amennyiben a rendeléskor ezt a lehetőséget választotta.

V. Szállítási, átvételi és fizetési feltételek

V.1. Szolgáltató (FoxPost Zrt.) a megrendelt árut díj ellenében szállítmányozó cég/csomagküldő cég igénybevételével házhoz vagy csomagautomatába szállítja. A belföldi szállítási díjról a Szolgáltató emailben is tájékoztatja a Vásárlót. Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSzF-ben megjelölt szállítási díjak megváltoztatására, amennyiben szállítói partnere módosítja az árait. A szállítással kapcsolatban felmerülő kérdésekről és az Általános Szerződési Feltételekről a Szolgáltató honlapján tájékozódhat:
https://foxpost.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek , illetve
https://foxpost.hu/ugyfelszolgalat .

V.2. A megrendelt termékek egy részét, amelynél a webshopban fel van tüntetve, a Vásárló díjmentesen átveheti a Szolgáltató átvételi pontján (XIII., Hollán Ernő u. 4.) a személyazonosság igazolásával, valamint a számla bemutatásával, az átvételi elismervény aláírásával. A személyes átvétel időpontját a Vásárló a megrendelés folyamán választja ki. Előzetes egyeztetés nélkül nincs mód a terméket átvenni.

V.3. A Vásárló termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat még a szállítmányozó jelenlétében jegyzőkönyv felvételével kell dokumentálni. Nem lehetséges opció, hogy ha nem veszi át a megrendelő, nincs a címen stb, az a szolgáltató felelőssége, és akkor pl. FoxPont csomagponton jut hozzá.

V.4. A megrendelt terméket a Vásárló díjmentesen átveheti a Szolgáltató átvételi pontján (XIII., Hollán Ernő u. 4.) a személyazonosság igazolásával, valamint a számla bemutatásával, az átvételi elismervény aláírásával. A személyes átvétel időpontját a Vásárló a megrendelés folyamán választja ki, és a Szolgáltatóval emailben vagy telefonon előre egyeztet. Amennyiben a Vásárló a fent említett címen előzetes egyeztetés nélkül kívánja a terméket átvenni, a Szolgáltató nem köteles azt átadni.

V.5. Fizetési módok

V.5.1. Személyes átvételi mód esetén előre utalással vagy bankkártyás fizetéssel, amellyel a megrendelés véglegesnek tekintett.

V.5.2. Csomagautomatás átvétel esetén előre utalással vagy bankkártyás fizetéssel, amellyel a megrendelés véglegesnek tekintett, illetve utánvéttel, melynek díja a fizetési mód kiválasztásánál van feltüntetve a Szolgáltató hatályos ÁSZF-e szerint.

V.5.3. Házhozszállítás esetén előre utalással vagy bankkártyás fizetéssel, illetve készpénzes vagy bankkártyás utánvéttel a futárnak (a futárcég lehetőségeinek figyelembevételével).

V.5.4.  Az online bankkártyás fizetés a SimplePay rendszerén keresztül, az összeg előre utalása pedig a rendelési felületen megadott bankszámlaszámra történik.

VI. Elállás joga, módja, következményei

VI.1. Amennyiben a Vásárló a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 30 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollévők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. Vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia Szolgáltató címére. A TomorrowGuide Bt. kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban a Vásárlónak kell gondoskodnia. Elállás esetén a TomorrowGuide Bt. követelheti a Vásárlótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

VI.2. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a TomorrowGuide Bt. kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére.

VI.3. Elállási jog, elállás módja

VI.3.1. Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított harminc napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Vásárlót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

VI.3.2. Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSzF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát 30 naptári napon belül (akár a 30. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidőszámítás szempontjából. A Vásárló levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

VI.3.3. A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 30 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Vásárló a 30 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

VI.3.4. A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.

VI.3.5. Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 30 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

VI.3.6. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

VI.3.7. A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

VI.3.8. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.

VII. Jótállás és szavatosság

VII.1. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a polgári törvénykönyv és a kapcsolódó hatályos kormányrendeletek alapján jótállási kötelezettség terheli, ami azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza. Vásárló a Szolgáltató általi teljesítés időpontjától (az átadás-átvétel napja) a jótállási időtartam ideje alatt érvényesítheti a jótálláshoz fűződő jogait.

VII.1.1 Vásárló kizárólag a Szolgáltató által a termék átvételekor átadott kifizetés igazolására kiállított számla bemutatása, illetve átadása esetén jogosult jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. Vásárlónak a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell.

VII.2. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

VII.3. A szavatosság időtartama alatt Szolgáltató vállalja a hibás termék cseréjét, kivéve, ha a csere nem lehetséges. Amennyiben a kicserélés nem lehetséges, Vásárló választása szerint megfelelő árleszállítást követelhet, vagy a szerződéstől elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

VII.4. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok megilletik.

VII.5. A szavatosságra a Polgári törvénykönyv mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. Termék meghibásodása esetén a korábban említett Vásárlószolgálati telefonszámon, illetve Vásárlószolgálati e-mail címen kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről.

VII.6. A szavatossági kötelezettség nem vonatkozik azon hibára, amelynek oka a teljesítés után keletkezett. Ennek bizonyítása Szolgáltatót terheli. A jótállás a Vásárló törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti.

VIII. Adatbiztonság és további információ

VIII.1. A Szolgáltató a Vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Vásárló adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. (l. adatkezelési tájékoztató) Ezt az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával tudomásul veszem. A Szolgáltató a Vásárló adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló mindenkor hatályos törvény rendelkezései szerint jár el.

VIII.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSzF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

VIII.3. Adattovábbítási nyilatkozat: az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszem, hogy a TomorrowGuide Bt. (1093 Budapest, Vámház krt. 9.) adatkezelő által a Webinside Style Kft. felhasználói adatbázisában (l. adatkezelési tájékoztató) tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft.-nek mint adatfeldolgozónak. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, cégnév, cím, email-cím, telefonszám. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

IX. Felelősség

IX.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

IX.2. A Felhasználó a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

IX.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése céljából.

IX.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezet. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

IX.5. A Felhasználó által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

IX.6. Az internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

IX.7. Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

X. Szerzői jogok

X.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

X.2. A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

X.3. A jelen ÁSzF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSzF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek és Felhasználónak a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Budapest, 2022. március 31.; módosítva: 2022. június 02.; módosítva: 2023. december 18.

TomorrowGuide Bt.